Isnin, 21 Januari 2013

TINGKATAN 5

LATIHAN BAB 1BAB 1: KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISE DI ASIA TENGGARATAJUK : PERUBAHAN SISTEM POLITIK

BAHAGIAN  A:   ISIKAN TEMPAT KOSONGPENGENALAN SISTEM BIROKRASI BARATINDONESIA ( ms 9 )

 1. Sebelum kedatangan Belanda, Indonesia terdiri daripada beberapa buah kerajaan yang

berasingan seperti kerajaan Mataram dan kerajaan _________________ di Jawa.

 1.  Kerajaan tersebut diketuai oleh raja dan dibantu oleh  ___________________________.
 2. Pada peringkat pemerintahan tempatan, pentadbiran diketuai oleh pembesar daerah

atau _______________________  ( di Jawa )

 1. Setelah menguasai Indonesia, Belanda membahagikan pentadbiran kepada dua, iaitu

pentadbiran pusat dan _______________________________.

 1. Jadual di bawah menunjukkan perubahan yang diperkenalkan oleh kuasa Barat dalam sistem tradisional tempatan di Indonesia.Ciri-ciri
Perubahan
Pentadbiran Pusat

Dikendalikan oleh pembesar tempatan dengan pengawasan pegawai Belanda

Penubuhan Jabatan Kerajaan


Sebagai penasihat pentadbiran Belanda tetapi tiada kuasa perundangan
Penubuhan Volksraad

THAILAND ( ms 12 dan 13 )

 1. Di negara Thailand , Sistem birokrasi barat diperkenalkan oleh Raja Mongkut dan ______________________________
 2. Raja Mongkut telah melantik ____________  orang penasihat barat untuk mengetui pelbagai jabatan di samping melatih pegawai-pegawai tempatan. 
 3. Penasihat kewangan dan pelabuhan  serta polis dibawa dari negara ____________________
 4.  Penasihat Kastam dan ketenteraan dari negara  ___________________dan __________________.
 5. Raja Chulalongkron pula telah memperkenalkan Majlis Penasihat Raja , Majlis Mesyuarat Tertinggi dan __________________________
 6. Juruaudit dari negara  ___________________ telah dilantik untuk berkhidmat  dalam perbendaharaan negara.
 7. Pada tahun 1932, sistem Raja berperlembangaan yang diamalkan di Barat telah diperkenalkan bagi menggantikan sistem __________________________
 8. Perubahan ini telah mengurangkan pengaruh pembesar tradisional dan  ______________________ 1. Nyatakan cir-ciri perbezaan gerakan nasionalisme antara tahap pertama dengan tahap kedua di Asia tenggara. ( ms 18 )

         Tahap pertama.

i.                     _____________________________________________________________

ii.                   _____________________________________________________________

iii.                  _____________________________________________________________

iv.                 _____________________________________________________________

v.                   _____________________________________________________________

        Tahap Kedua.

i.                     ____________________________________________________________

ii.                   ____________________________________________________________

iii.                  _____________________________________________________________

iv.                 ____________________________________________________________10.   Apakah perubahan dalam sistem pentadbiran di Indochina kesan penjajahan Perancis? (ms 11)

i.                     _________________________________________________________________

ii.                   _______________________________________________________________

iii.                  ______________________________________________________________

iv.                 ______________________________________________________________

v.                   ______________________________________________________________

vi.                 ______________________________________________________________


Soalan Struktur.

1.       Rajah berikut menunjukkkan perkembangan di Burma yang mencetuskan gerakan nasionalisme di Asia Tenggara. (ms 10 )

  Burma dikuasai oleh British


             Pengenalan Birokrasi British


                         Gerakan Nasionalisme di Burmaa.       Senaraikan kesan birokrasi Barat yang diperkenalkan oleh Britain di Burma.(ms 10 dan 11 )

i.                     _________________________________________________

ii.                   _________________________________________________

iii.                  _________________________________________________

 ( 3 markah )

b.      Namakan dua tokoh yang terlibat dalam gerakan nasionalisme tahap kedua.(ms 22)

i.                     _______________________________________________

ii.                   _______________________________________________

                                                                                                                                                    ( 2 markah )

c.       Namakan dua golongan yang mempelopori gerakan nasionalisme tahap pertama di Burma.(ms 21 )

i.                     _________________________________________________

ii.                   _________________________________________________

( 2 markah )d.      Apakah tindakan golongan nasionalisme radikal di Burma pada tahap kedua?(ms 21 dan 22)

i.                     _________________________________________________________

ii.                   ____________________________________________________________

iii.                  ____________________________________________________________

( 3 markah )e.      Pada pendapat anda, apakah nilai yang menjadi asas kekuatan perjuangan golongan nasionalis.

i.                     _________________________________________________________

ii.                 __________________________________________________________

( 2 markah )

Isnin, 15 Oktober 2012

TERKINI SOALAN KBKKTingkatan 4
Bab 1 Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Tamadun Mesopotamia

Mesopotamia mencapai kemajuan dalam bidang sains dan teknologi.

1.      Apakah tindakan yang sepatutnya diambil oleh generasi hari ini untuk 
memajukan bidang sains dan teknologi negara kita.
F1 – Meningkatkan ilmu pengetahuan
F2 – Menguasai pelbagai kemahiran
F3 – Bersedia berkongsi ilmu pengetahuan
F4 – Menanam sikap ingin mencuba
F5 – Berusaha bersungguh-sungguh

Ciri-ciri Tamadun

2.      Bagaimanakah kita dapat meningkatkan kegemilangan masyarakat Malaysia
 pada hari ini?

F1 – Menjalin kerjasama
F2 – Mengekalkan perpaduan
F3 – Meningkatkan ilmu pengetahuan
F4 – Mempelajari bidang sains dan teknologi
F5 – Menjalin hubungan baik

Tamadun Indus

3.      Sekiranya anda dilantik sebagai Datuk Bandar, berikan cadangan 

untuk mewujudkan bandar yang terancang.
F1 – Meningkatkan infrastruktur
F2 – Menjaga kebajikan masyarakat
F3 – Menjaga keselamatan
F4 – Meningkatkan ekonomi
F5 – Memastikan kestabilan politik
F6 -  Menyediakan kemudahan riadah
F7 -   Mewujudkan sistem pengangkutan yang sistematik        

Tamadun Hwang Ho

4.      Berikan cadangan anda bagaimana cara yang boleh digunakan untuk
 meningkatkan produktiviti dalam bidang pertanian?
F1 – Meningkatkan ilmu pengetahuan
F2 – Meningkatkan kemahiran
F3 – Membuat penyelidikan
F4 – Membuka tanah-tanah baru
F5 – Menghasilkan alat pertanian moden
F6 – Mengusahakan tanah terbiar

Tamadun Mesir Purba


5.   Pada pendapat anda, mengapakah kita perlu menghargai warisan negara kita?

F1 – Kehebatan seni bina
F2 – menanam semangat patriotisme/cinta akan negara
F3 – mengenal jati diri bangsa
F4 – menarik pelancong
F5 – berasa bangga
F6 – meningkatkan ekonomi
        

Bab 2: Peningkatan Tamadun

Falsafah Legalisme

5.         Adakah anda bersetuju sekiranya sistem perundangan legalisme dilaksanakan
 di negara kita.   Nyatakan alasan anda.
Setuju:
F1 – Masyarakat aman
F2 – Kes jenayah berkurangan
F3 – Pentadbiran lancar
F4 – Keselamatan terjamin
F5 –  Mengawal tingkah laku
Tidak setuju:
F1 – Masyarakat memberontak
F2 – Wujud ketegangan dalam masyarakat
F3 – Hidup dalam ketakutan
F4 – Rakyat tidak memberi kerjasama
F5 – Pemerintahan bercorak kuku besi

Agama
6.      Apakah kesan sekiranya amalan agama tidak dititikberatkan dalam kehidupan
 masyarakat masa kini?
F1 – Kehidupan kucar kacir
F2 – Perpaduan tidak diwujudkan
F3 – Keamanan terjejas
F4 – Institusi keluarga musnah
F5 – Masyarakat tidak bermoral


Perluasan kuasa

7.      Pada pendapat anda, mengapkah dasar perluasan kuasa tidak dibenarkan
 pada masa kini?
F1 –  Berlaku kemusnahan/kematian
F2 – Ekonomi terjejas
F3 – Masyarakat berpecah belah
F4 – Berlaku peperangan
F5 – Wujud sikap angkuh

Seni bina

8.      Pada pandangan anda, mengapakah kita perlu memelihara warisan bangunan
 bersejarah?
F1 – Menanam semangat patrotisme
F2 – Memelihara khazanah Negara
F3 – Menjadi kebanggaan bangsa
F4 – Menarik pelancongan
F5 – Kemajuan ekonomi

Pendidikan

9.      Apakah akan berlaku sekiranya sesebuah masyarakat tidak menitik beratkan 
pendidikan?
F1 – Masyarakat menjadi mundur
F2 – Ekonomi merosot
F3 – Politik tidak stabil
F4 – Pentadbiran lemah
F5 – Perpaduan terjejas
F6 – Mudah dijajah
F7 -  Kehidupan masyarakat kucar kacir

Bab 3 : Kerajaan Awal Asia Tenggara

Agraria

10.     Sebagai seorang pemerintah yang berwibawa, apakah langkah-langkah 
yang boleh diambil untuk meningkatkan pengeluaran beras negara.
F1     Meningkatkan ilmu pengetahuan
F2     Melakukan penyelidikan (R & R) Researh n development
F3     Mencipta alat pertanian moden
F4     Menggunakan kaedah penanaman yang efisyen
F5     Meluaskan pasaran
F6     meluaskan kawasan penanaman
Maritim

11.     Bagaimanakah kita dapat menarik pelabur-pelabur asing ke negara kita?
F1   Kestabilan politik
F2   Kepimpinanan yang berwibawa
F3   Kemudahan pelabuhan
F4   Kemudahan penginapan
F5   Cukai yang berpatutan
F6   menyediakan hub/pusat sehenti

12.              Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah faktor yang membolehkan
 sesebuah pelabuhan itu bertaraf antarabangsa?
F1        Lokasi yang strategik
F2        Kemudahan yang lengkap
F3        Kestabilan politik
F4        Cukai yang berpatutan
F5        Keamanan Negara
F6        Pepaduan kaum

Saling bergantung

13.           Mengapakah sesebuah negara perlu mengamalkan sikap berbaik-baik dengan

 negara lain?

F1         Dapat berkongsi kepakaran
F2         Dapat berkongsi teknologi
F3         Dapat mengelakkan peperangan
F4         Menjamin keamanan
F5         Meningkatkan ekonomi

Pengaruh agama Hindu Buddha
14.              Masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum yang mengamalkan 
kepercayaan masing-masing.  Sebagai rakyat Malaysia, bagaimanakah anda
 menghormati amalan agama kaum yang lain.

F1        Menghadiri perayaan
F2        Mengetahui kebudayaan
F3        Menghormati kepercayaan
F4        Memahami cara hidup
F5        Merapatkan pergaulanBab 4: Tamadun Islam
Zaman Jahiliah
Soalan 1:

15.        Malaysia merupakan negara berbilang kaum.  Apakah langkah-langkah 
yang boleh diambil oleh kerajaan untuk memperkukuhkan semangat perpaduan
 dan persefahaman antara kaum?

F1  Mewujudkan kerjasama antara kaum
F2  Melancarkan kempen-kempen
F3  Perayaan bersama
F4  Penggunaan bahasa kebangsaan
F5  Menghormati kepercayaan setiap kaum

Ciri-ciri masyarakat Jahiliah
16.           Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah masalah yang wujud 
sekiranya semangat assabiah diamalkan oleh masyarakat Malaysia.

F1        Berlaku peperangan/ persengketaan
F2        Perasaan hasad dengki
F3        Perasaan dendam yang berpanjangan
F4        Ekonomi merosot
F5        masyarakat kucar-kacir
 
Keperibadian Nabi Muhmmad s.a.w
17.        Apakah ciri-ciri kepimpinanan Nabi Muhammad s.a.w yang boleh kita 

contohi pada masa kini?
F1   Penyayang
F2   Adil
F3   Bercakap benar
F4   Jujur/Amanah
F5   Kebijaksanaan
F6   berpandangan jauh
F7   bertanggungjawab

18.     Tindakan Nabi Muhammad s.a.w menangani masalah dan halangan boleh 
dijadikan iktibar.  Berikan 4 iktibar yang boleh dijadikan panduan dalam kehidupan 
masyarakat Malaysia.
F1   Sabar
F2   Berpandangan jauh
F3   Bermesyuawarah
F4   Bekerjasama
F5   Adil
F6   Pemaaf

Zaman Jahiliah
19.     Apakah nilai-nilai murni yang perlu diterapkan oleh masyarakat Malaysia
 untuk mencapai perpaduan kaum?
F1   Keadilan kepada semua kaum
F2   Penyayang
F3   Saling bekerjasama
F4   Saling menghormati
F5   Bergotong-royong

20.     Jelaskan langkah-langkah kerajaan yang boleh diambil untuk melahirkan
 generasi muda yang berakhlak mulia.
F1     Menitikberatkan ajaran agama
F2     Mengukuhkan institusi kekeluargaan
F3     Mementingkan ilmu pendidikan
F4     Mengharamkan pengaruh budaya kuning
F5     Menguatkuasakan undang-undang

Bab 5: Kerajaan Islam di Madinah

Hijrah
22.    Bagaimanakah konsep hijrah boleh diterapkan dalam kehidupan seharian anda?
F1 – Perubahan sikap yang lebih positif
F2 – Lebih berdisplin
F3 – Lebih rajin berusaha
F4 – Lebih mematuhi undang-undang
F5 – Lebih menghormati orang lain
F6 – Lebih menghargai masa

23.    Pada pendapat anda, mengapakah seseorang itu perlu melakukan hijrah dalam
 diri mereka?
F1 – Mempunyai sikap yang lebih positif
F2 – Lebih dihormati oleh orang sekeliling
F3 – Dapat mencapai kecemerlangan diri
F4 – Lebih dipandang mulia
F5 – Supaya lebih berdisplin

Piagam Madinah

24.    Selepas peristiwa hijrah, Nabi Muhammad s.a.w. merangka Piagam Madinah
 yang dianggap lengkap dan menyeluruh.
Berikan bukti kejayaan Nabi Muhammad s.a.w dalam mewujudkan 
sebuah negara Islam yang sempurna?
         F1 – Perpaduan antara kaum dapat dicapai
         F2 – Perkembangan ekonomi/ kerjasama ekonomi
         F3 – Kebajikan rakyat terpelihara
         F4 – Keadilan kepada setiap lapisan rakyat
         F5 – Keamanan negara


Piagam Madinah
25.    Pada pandangan anda, mengapakah pembentukan kerajaan Islam di Madinah
 dianggap unik?
F1 – Nabi Muhammad s.a.w. menyusun perlembagaan terlebih dahulu
F2 – Meletakkan Allah pada kedudukan tertinggi
F3 – Piagam Madinah dapat menyatukan penduduk berbilang kaum
F4 – Menggunakan diplomasi/musyawarah/permuafakatan
F5 – Amalan kerjasama antara pemimpin dengan rakyat

Penyebaran Islam
            Semasa berperang, tentera Islam tidak dibenarkan membunuh orang yang 
lemah, membunuh binatang dan merobohkan tempat ibadat.

26.       Pada pendapat anda, mengapakah Islam menetapkan garis panduan di atas?
            F1 – Memelihara keamanan
            F2 – Memastikan kestabilan politik
            F3 – Mengelakkan pergaduhan
            F4 – Mengelakkan kemusnahan harta benda
            F5 – Mengelakkan ketidakadilan

27.       Sekiranya anda seorang pemimpin sebuah negara Islam, apakah strategi 
yang boleh anda gunakan untuk meluaskan penyebaran agama Islam?
            F1 – Menghantar pendakwah
            F2 – Mengelakkan paksaan
            F3 – Menggunakan pendekatan diplomasi
            F4 – Menunjukkan nilai-nilai yang positif
            F5 – Menganjurkan kedamaian
F6 -- Menjadikan negara sebagai pusat ilmu

Perjanjian Hudaibiah
28.       Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah Perjanjian Hudaibiah perlu ditandatangani?
            F1 – Mengelakkan peperangan / mengelakkan huru hara
            F2 – Mengelakkan berlakunya pembunuhan
            F3 – Mengelakkan berlakunya kemusnahan harta benda
            F4– Mengelakkan permusuhan yang berpanjangan
            F5 – Mengelakkan ketegangan yang berterusan
            F6 – Memudahkan Islam disebarkan


29.       Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah yang akan berlaku sekiranya
 Perjanjian Hudaibiah tidak ditandatangani?
            F1 – Peperangan antara orang Islam dengan pihak Quraisy
            F2 – Negara akan huru-hara
            F3 – Berlaku pembunuhan
            F4 – Berlaku kemusnahan harta benda
            F5 – Permusuhan berpanjangan
            F6 – Ketegangan berterusan
            F7 -  Penyebaran Islam tidak meluas


Pembukaan Semula Kota Makkah
30.       Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah strategi yang boleh digunakan 
untuk menang dalam sesuatu peperangan?
           
            F1 – Kepimpinan yang berwibawa
            F2 – Perancangan strategi yang berkesan
            F3 – Tentera yang terlatih
            F4 – Peralatan perang yang canggih
            F5 – Sistem ketenteraan yang tersusun
            F6 – Semangat ketaqwaan dan keyakinan yang tinggi/jihad
            F7 – Bersemangat patriotik
            F8 – Tidak mudah mengalah 
           
BAB 6

31.  Sekiranya anda seorang pemerintah apakah usaha anda untuk menjaga kebajikan 
rakyat?

F1  meningkatkan kemudahan pembelajaran
F2  meningkatkan kemudahan infrastruktur
F3  menggalakkan rakyat terlibat dalam industri kecil/sederhana
F4  menggalakan rakyat mengusahakan tanah-tanah terbiar
F5  menurunkan kadar pelbagai cukai
F6  menyediakan bantuan kewangan

32.  Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah cara yang boleh dilakukan
 oleh pemimpin untuk mengelakkan penentangan rakyat?

F1  rundingan
F2  mengambilkira pandangan rakyat
F3  tidak pilih kasih
F4  berlaku adil
F5  prihatin
F6  bersama rakyat dalam program

33.  Apakah usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk meningkatkan penguasaan
 ilmu dalam kalangan rakyat?

F1  menubuhkan kota ilmu
F2  membina/menambah perpustakaan
F3  menambahkan buku-buku ilmiah
F4  meningkatkan kegiatan penterjemahan
F5  kempen galakan membaca
F6  membudayakan membaca
F7  pesta jualan buku


34.  Sebagai seorang warganegara Malaysia, apakah peranan anda untuk
 mewujudkan perpaduan di negara kita?

F1  menghormati antara satu sama lain
F2  melibatkan diri dalam aktiviti masyarakat
F3  pengamalan prinsip Rukun Negara
F4  penggunaan bahasa kebangsaan/satu bahasa
F5  menghormati agama dan budaya lain
F6 menyokong dasar kerajaan
F7  menziarahi ketika sambutan hari kebesaran
F8  menghormati jiran yang beragama dan bangsa lain
F9  menggunakan cara rundinganRounded Rectangle: Tempat tinggal anda telah menerima kunjungan pelajar luar negara di bawah program pertukaran pelajar
 


35.  Sekiranya anda seorang ketua masyarakat di tempat tinggal anda, apakah
 program yang boleh anda cadangkan untuk menunjukkan identiti bangsa Malaysia?

F1  makanan tradisional
F2  permainan rakyat
F3  pakaian tradisional
F4  tarian tradisional
F5  perayaan

36.  Malaysia mempunyai banyak peninggalan bangunan yang menerima pengaruh Islam. 
Apakah usaha yang boleh dilakukan untuk mengekalkan warisan bangunan tersebut?

F1  memelihara bangunan
F2  memulihara bangunan
F3  mewartakan bangunan bersejarah
F4  menguatkuasakan Akta Bangunan Warisan
F5  mengekalkan fungsi bangunan
F6  promosi pelancongan

37.  Senaraikan 2 jawatan penting yang kekal hingga hari ini setelah kedatangan
 Islam di Asia Tenggara?

F1  mufti
F2  kadi
F3  pemungut zakal/amil
F4  penyelia baitulmal
F5  penjaga harta wakaf.

38.  Cadangkan sistem ekonomi yang disarankan oleh Islam yang boleh diamalkan


 oleh masyarakat hari ini?

F1  zakat
F2  sedekah
F3  barangan halal
F4  tiada unsur riba
F5  timbangan dan sukatan yang betul
F6  mana-mana jawapan yang munasabah


39.  Negara telah melahirkan banyak undang-undang dan peraturan. Jelaskan peranan 
generasi muda untuk mempertahankan undang-undang negara?

F1  mematuhi peraturan negara
F2  mengamalkan budaya sihat
F3  tidak mudah terpengaruh dengan anasir luar
F4  tidak melakukan jenayah
F5  tidak terlibat dengan unsur-unsur keganasan
F6  mematuhi prinsip Rukun negara.


40.        Kegemilangan kerajaan Turki Uthmaniyah tidak bergantung kepada ketenteraan sahaja. Pada pendapat anda apakah faktor-faktor lain yang membolehkan sesebuah kerajaan itu boleh mencapai kegemilangan.

F1   menguasai ilmu
F2   mempunyai sistem pemerintahan yang sistematik
F3   pelaksanaan dan penguatkuasaan undang-undang
F4   berpegang teguh terhadap agama
F5   pengamalan nilai-nilai murni
F6   pemimpin yang berwibawa

41.        Sebagai pemimpin, apakah usaha-usaha yang boleh anda lakukan untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat pendidikan serantau yang terkenal?

F1   mewujudkan pusat-pusat penyelidikan
F2   menjadi institut pengajian tinggi sebagai pusat penyelidikan
F3   kemudahan biasiswa/pinjaman kepada pelajar asing
F4   membawa masuk tenaga pengajar luar yang professional
F5   menjalankan program berkembar dengan universiti luar
F6   menaiktaraf universiti
F7   membuat promosi ke luar negara


42.        Malaysia mempunyai hubungan luar dengan hampir seluruh negara di dunia.
Apakah manfaat yang diperolehi daripada pertembungan tersebut.

F1   pertukaran teknologi
F2   budaya
F3   jalinan usahasama perdagangan
F4   menambah pendapatan negara
F5   terkenal/pusat pelancongan

Bab 9

Zaman gelap dan ciri-ciri

43.  Apakah iktibar yang dapat diambil daripada zaman gelap yang berlaku di Eropah?

F1  Sesebuah negara perlu mempunyai pentadbiran yang berkesan
F2  Masyarakat sesebuah negara perlu bekerjasama
F3   mengukuhkan perpaduan
F4  Rakyat dan pemerintah perlu bekerjasama untuk membangunkan negara
F5  Kehidupan perlu seimbang antara dunia dan akhirat
F6  Agama tidak menghalang kepada kemajuan sesebuah negara
F7  meningkatkan ilmu pengetahuan


Zaman Renaissance

44.  Amalan semangat inkuiri di kalangan generasi muda dapat membantu
 memajukan negara. Beri alasan anda.

F1 Menguasai sesuatu perkara yang memberi manfaat
F2 Berusaha untuk meneroka bidang yang baru
F3 Menjalankan pelbagai kajian
F4 Penemuan baru 
F5 Mengawal tingkah laku
F6 Melahirkan modal insan        

Penjelajahan dan Penerokaan

45.  Apakah nilai yang dapat diambil daripada usaha Eropah yang meneroka 
kawasan timur?

F1  berani meneroka
F2  sanggup menghadapi cabaran
F3  gigih
F4  bijak berurusan
F5  bijak merancang
F6  bijak merancang strategi
F7  bersemangat
F8  bersemangat inkuiri

Revolusi Pertanian dan Perindustrian

46.     Apakah tindakan kerajaan yang boleh diambil untuk menarik minat 
generasi muda kepada sektor pertanian?

F1   memberi bantuan/pinjaman kewangan
F2   memberi pendedahan dalam bentuk kursus
F3   insentif penggunaan tanah tanpa bayaran
F4   menyediakan pasaran
F5   khidmat nasihat yang berterusan
F6   menggunakan penggunaan teknologi moden
F7   meningkatkan motivasi diri

Imperialisme Barat

47.     Setujukah anda bahawa imperialisme Barat telah memberi banyak
 manfaat kepada sesebuah negara yang dijajah. Berikan alasan anda.

Setuju
            F1        Sistem pentadbiran yang teratur
            F2        Perkembangan kegiatan pertanian
            F3        Perkembangan kegiatan perlombongan
            F4        Kemajuan bidang pendidikan
            F5        kemunculan bandar-bandar baru
            F6        Ekonomi negara meningkat
            F7        Pendapatan negara meningkat

Tidak setuju
            F1        Campurtangan Barat dalam pentadbiran
            F2        Perubahan demografi dan komposisi penduduk
            F3        Masalah perpaduan kaum
            F4        Penularan kebudayaan Barat
            F5        Kemasukan buruh asing
            F6        Perkembangan pendidikan BaratBab 10

Ekonomi Tradisional

48.     Tanpa kehadiran British di Tanah Melayu, masyarakat Melayu berupaya 
untuk memajukan kegiatan ekonomi tradisional mereka. Berikan cadangan 
anda cara untuk memajukan kegiatan ekonomi masyarakat Melayu tradisional.

        F1  Meluaskan kawasan penanaman
        F2  Penggunaan teknologi moden
        F3  Penggunaan jentera moden
        F4  Meluaskan pasaran
        F5  Meningkatkan modal
        F6  Bersikap produktif
        F7  Berdaya saing
        F8  Meningkatkan kualiti hasil pengeluaran
        F9  Meningkatkan kuantiti hasil pengeluaran


Ekonomi Dagangan

49.     Pada pendapat anda, bagaimanakah generasi masa kini dapat 
memajukan ekonomi negara sehingga dapat bersaing di peringkat global.

        F1   Berilmu pengetahuan
        F2   Menguasai teknologi
        F3   Bertindak produktif
        F4   Mempunyai modal yang besar
        F5   Berdaya saing
        F6   Bersikap produktif
        F7   Menghasilkan barangan berkualiti
        F8   Menjalankan kajian dan penyelidikan
        F9   Tidak mudah putus asa
        F10 Meningkatkan mutu perkhidmatan
        F11 Usahasama dengan syarikat asing
        F12 Meneroka peluang ekonomi di negara lain

Dasar British Terhadap Pertanian

50.     Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah yang akan 
berlaku sekiranya British tidak memperkenalkan undang-undang tanah?

F1   tidak perlu bayar cukai
F2   orang Melayu boleh menjual tanah kepada orang asing/syarikat
F3   ekonomi masyarakat Melayu meningkat
F4   tanaman komersial dapat diusahakan
F5   nilai tanah tinggi

Penggunaan Tenaga Buruh Luar

51.     Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk 
mengurangkan kemasukan pekerja asing di negara kita ?

         F1     Mengutamakan pengambilan pekerja tempatan
         F2     Bayaran gaji yang tinggi kepada pekerja tempatan berbanding pekerja asing
         F3     Insentif yang baik kepada pekerja tempatan
         F4     Mengawal kemasukan pekerja asing
         F5     Insentif/pengurangan cukai kepada syarikat yang mengutamakan pekerja
tempatan
         F6     Menguatkuasakan undang-undang mengawal kemasukan pekerja asing
         F7     Menggalakkan pekerja tempatanbekerja di sektor perladangan
dan sektor pembinaan
         F8     Pekerja tempatan tidak memilih kerja


Kesan-kesan Dasar Ekonomi

52.        Dasar-dasar British di Tanah Melayu secara tidak langsung meninggalkan 
         kesan positif kepada Tanah Melayu.
Berikan bukti-bukti berdasarkan pernyataan di atas.

F1     pengenalan tanaman baru
F2     pembukaan bandar-bandar baru
F3     pembentukan masyarakat berbilang kaum
F4     pengenalan sistem pendidikan
F5     memperkenalkan sektor perkilangan
F6     perkembangan sistem pengangkutan
F7     perkembangan sistem perhubungan
F8     pengenalan perkhidmatan kesihatan